Risk Değerlendirmesi

6331 sayılı Yeni İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu'na göre 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren tüm işyerlerinde “ risk değerlendirme/ risk analizi ” yaptırılması zorunlu kılınmıştır.

İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi ve kontrol tedbirlerinin alınması amacıyla yapılması gerekli çalışmalar" olarak tanımlanan Risk Analizi ve Acil Durum Planı'nı tüm işyerlerinin hazırlaması gerekmektedir. (Madde 10)

RİSK ANALİZİ nedir?

Risk analizi: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmalardır.

NEDEN RİSK ANALİZİ YAPTIRILMALIDIR?

İşyerinde risk analizi yapmak mevzuat yönünde zorunlu olduğu gibi, işletmenin değerlendirmesi veya risk yönetimi diyebiliriz. ve ülkenin geleceği açısından da oldukça önemlidir. İşyerlerinde meydana gelen iş kazaları ve meslek hastalıkları sonucunda büyük maddi kayıplar meydana gelmektedir. Halbuki gerek iş kazaları gerekse meslek hastalıkları, nedenleri önceden belirlenerek alınacak tedbirlerle önlenebilecek vakalardır. Risk analizi ile belirlenen riskler kontrol altına alınarak meslek hastalığı ve iş kazalarının minimuma inmesi sağlanır

RİSK ANALİZİNİN İŞYERİNE VE ÜLKEYE SAĞLAYACAĞI PSİKO-SOSYAL VE EKONOMİK YARARLAR

İŞLETME AÇISINDAN YARARLARI

ÜLKE AÇISINDAN YARARLARI

İş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesine yönelik yapılacak bu çalışmaların sonucunda alınacak önlemlerle;

İşletmenin sağlık giderleri azalacak

Tazminat giderleri azalacak

Güvenli çalışma ortamında verimlilik artacak

Üretimde kalite yükselecek

İşletme güven ve prestij kazanacak

Pazar payı yükselecek

Ekonomik yönden güçlü hale gelecek

Çalışanlardan hastalanan ve iş göremez durumuna düşenlerin sayısı azalacak

Sağlık ve rehabilitasyon harcamaları azalacak

Bir bütün olarak toplum sağlık göstergeleri iyileşecek

Çalışma barışına katkı sağlayacak

Gayri safi milli hasılanın yaklaşık %3 ‘ü kadar kayıp azalacak, bu elde edilen gelir ülke kalkınmasında kullanılacak

Refah toplumuna dönüşümü hızlandıracak

Ülkemiz uluslar arası alanda prestij kazanacaktır

RİSK DEĞERLENDİRMESİNİN YAPILMASI GEREKEN DURUMLAR

İşyerinde, daha önce hiç risk değerlendirmesi yapılmamış olması ve çalışanların sağlık ve güvenliğini etkileyebilecek aşağıda belirtilen önemli değişikliklerin olması durumunda, risk değerlendirmesi yapılması gereklidir:

a) Yeni bir makine veya ekipman alınması,

b) Yeni tekniklerin geliştirilmesi,

c) İş organizasyonunda veya iş akışında değişiklikler yapılması,

d) Yeni hammadde ve/veya yarı mamul maddelerin üretim sürecine girmesi,

e) Yeni bir mevzuatın yürürlüğe girmesi veya mevcut mevzuatta değişiklik yapılması,

f) İş kazası veya meslek hastalığı meydana gelmesi,

g) İş kazası veya meslek hastalığı ile sonuçlanmasa bile yangın, parlama veya patlama gibi işyerindeki iş sağlığı ve güvenliğini ciddi şekilde etkileyen olayların ortaya çıkması.

RİSK DEĞERLENDİRMESİ SÜREÇLERİ VE METOTLARI

RİSK DEĞERLENDİRMESİ SÜREÇLERİ

RİSK DEĞERLENDİRME METOTLARI

A) PLANLAMA

B) İŞYERİNDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALARIN SINIFLANDIRILMASI

C) BİLGİ VE VERİ TOPLAMA

D) TEHLİKELERİN TANIMLANMASI

E) RİSK TAHMİNİ

F) RİSK DEĞERLENDİRMESİ

G) ÖNLEMLERİN BELİRLENMESİ

H) DÖKÜMANTASYON

I) DENETİM, İZLEME VE GÖZDEN GEÇİRME

Başlangıç Tehlike analizi –PHA

İş Güvenliği analizi – JSA

Çeklist Kullanılarak Birincil Risk Analizi

Risk Değerlendirme Karar Matris Metodolojisi

Tehlike ve İşletilebilme Çalışması Metodolojisi – HAZOP

Güvenlik Denetimi

Hata Ağacı Analizi Metodolojisi- FTA

Olası Hata Türleri ve Etki Analizi Metodolojisi - FMEA/FMECA

Olay Ağacı Analizi – ETA

Neden - Sonuç Analizi

Fine – Kinney