6331 Sayılı İSG Kanununa Göre Para Cezaları

Madde Başlığı
Madde
Konu
Miktar
MADDE 4 - İşverenin genel yükümlülüğü 4/1a İşverenin tedbir alma yükümlülüğünü yerine getirmemesi 2.000 Türk Lirası / her yükümlülük için
MADDE 4 - İşverenin genel yükümlülüğü 4/1b Tedbirlerin izlenmemesi, denetlenmemesi ve uygunsuzlukların giderilmemesi 2.000 Türk Lirası / her yükümlülük için
MADDE 6 - İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri 6/1a İş güvenliği uzmanının çalıştırılmaması 5.000 Türk Lirası / her ay (Aykırılığın devamı halinde)
MADDE 6 - İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri 6/1a İşyeri hekiminin çalıştırılmaması 5.000 Türk Lirası / her ay (Aykırılığın devamı halinde)
MADDE 6 - İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri 6/1a Diğer sağlık personelinin çalıştırılmaması 2.500 Türk Lirası / her ay (Aykırılığın devamı halinde)
MADDE 6 - İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri 6/1b İSG hizmetleri için araç-gereç-mekân sağlanmaması 1.500 Türk Lirası
MADDE 6 - İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri 6/1c İSG hizmetlerini yürütenler arasında koordinasyonun sağlamaması 1.500 Türk Lirası
MADDE 6 - İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri 6/1ç Yazılı olarak bildirilen tedbirlerin yerine getirilmemesi 1.000 Türk Lirası / her tedbir için
MADDE 6 - İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri 6/1d Görevlendirilen kişilerin, hizmet alınan kuruluşların, başka işyerlerinden gelen çalışanların ve bunların işverenlerinin İSG riskleri konusunda bilgilendirilmemesi 1.500 Türk Lirası
MADDE 8 - İşyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanları 8/1. İş güvenliği uzmanlarının ve işyeri hekimlerinin hak ve yetkilerinin kısıtlanması 1.500 Türk Lirası / uzman ve hekim için ayrı ayrı
MADDE 8 - İşyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanları 8/2. İşyeri sağlık ve güvenlik biriminin kurulmaması 1.500 Türk Lirası
MADDE 10 - Risk değerlendirmesi, kontrol, ölçüm ve araştırma 10/1 Risk değerlendirmesi yapılmaması veya yaptırılmaması 3.000 Türk Lirası
MADDE 10 - Risk değerlendirmesi, kontrol, ölçüm ve araştırma 10/1 Risk değerlendirmesi yapılmaması veya yaptırılmaması 4.500 Türk Lirası / her ay (Aykırılığın devamı halinde)
MADDE 10 - Risk değerlendirmesi, kontrol, ölçüm ve araştırma 10/4 Risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların yapılmaması 1.500 Türk Lirası
MADDE 11 - Acil durum planları, yangınla mücadele ve ilk yardım 11 Acil durumların belirlenmemesi, acil durumlar için tedbir alınmaması, acil durum planlarının hazırlanmaması, destek elemanı görevlendirilmemesi, araç gereç sağlanmaması, acil durumlarda işyeri dışındaki kuruluşla irtibatı sağlayacak düzenlemenin yapılmaması 1.000 Türk Lirası / her yükümlülük için
MADDE 11 - Acil durum planları, yangınla mücadele ve ilk yardım 11 Acil durumların belirlenmemesi, acil durumlar için tedbir alınmaması, acil durum planlarının hazırlanmaması, destek elemanı görevlendirilmemesi, araç gereç sağlanmaması, acil durumlarda işyeri dışındaki kuruluşla irtibatı sağlayacak düzenlemenin yapılmaması 1.000 Türk Lirası / her yükümlülük için
MADDE 12 - Tahliye 12 Ciddi ve yakın tehlike durumunda; çalışanların işi bırakarak güvenli yere gidebilmesinin, özel olarak görevlendirilenler dışındaki çalışanların işe devam etmemesinin ve müdahalede bulunan çalışanların sorumlu tutulmamasının sağlanmaması 1.000 Türk Lirası / her yükümlülük için
MADDE 12 - Tahliye 12 Ciddi ve yakın tehlike durumunda; çalışanların işi bırakarak güvenli yere gidebilmesinin, özel olarak görevlendirilenler dışındaki çalışanların işe devam etmemesinin ve müdahalede bulunan çalışanların sorumlu tutulmamasının sağlanmaması 1.000 Türk Lirası / her ay (Aykırılığın devamı halinde)
MADDE 14 - İş kazası ve meslek hastalıklarının kayıt ve bildirimi 14/1. İş kazalarının ve meslek hastalıklarının kaydının tutulmaması, bunlar hakkında incelemeler yapılarak ilgili raporların düzenlenmemesi, ramak kala olayların incelenerek raporların düzenlenmemesi 1.500 Türk Lirası / her yükümlülük için
MADDE 14 - İş kazası ve meslek hastalıklarının kayıt ve bildirimi 14/2. İşverenin, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını 3 iş günü içinde SGK'ya bildirmemesi 2.000 Türk Lirası
MADDE 14 - İş kazası ve meslek hastalıklarının kayıt ve bildirimi 14/4. Sağlık hizmeti sunucularının, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını en geç 10 gün içinde SGK'ya bildirmemesi 2.000 Türk Lirası
MADDE 15 - Sağlık gözetimi 15/1 Sağlık gözetiminin yapılmaması 1.000 Türk Lirası / her çalışan için
MADDE 15 - Sağlık gözetimi 15/2 Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışacaklar için sağlık raporunun alınmaması 1.000 Türk Lirası / her çalışan için
MADDE 16 - Çalışanların bilgilendirilmesi 16 Çalışanların bilgilendirilmemesi 1.000 Türk Lirası / her çalışan için
MADDE 17 - Çalışanların eğitimi 17 Çalışanlara eğitim verilmemesi 1.000 Türk Lirası / her çalışan için
MADDE 18 - Çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanması 18 Çalışanların görüşlerinin alınmaması ve katılımlarının sağlanmaması 1.000 Türk Lirası / her aykırılık için
MADDE 20 - Çalışan temsilcisi 20/1 Çalışan temsilcilerinin görevlendirilmemesi 1.000 Türk Lirası
MADDE 20 - Çalışan temsilcisi 20/3 Çalışan temsilcilerinin işverene öneride bulunma ve tedbir alınmasını isteme hakkının olmaması 1.500 Türk Lirası
MADDE 20 - Çalışan temsilcisi 20/4 Çalışan temsilcilerinin ve destek elemanlarının haklarının kısıtlanması 1.000 Türk Lirası / hakları kısıtlanan her birey için
MADDE 22 - İş sağlığı ve güvenliği kurulu 22 İş sağlığı ve güvenliği kurulunun oluşturulmaması, alt işverenin bulunduğu hallerde uygun kurulun oluşturulmaması, kurullar arasında koordinasyonun sağlanmaması 2.000 Türk Lirası / her aykırılık için
MADDE 23 - İş sağlığı ve güvenliğinin koordinasyonu 23/2 Birden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezlerinde İSG konusundaki koordinasyonun yönetim tarafından sağlanmaması 5.000 Türk Lirası
MADDE 24 - Teftiş, inceleme, araştırma, müfettişin yetki, yükümlülük ve sorumluluğu 24/2. Ölçüm, inceleme ve araştırma yapılmasına, numune alınmasına veya eğitim kurumları ile ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin kontrol ve denetiminin yapılmasına engel olunması 5.000 Türk Lirası
MADDE 25 - İşin durdurulması 25 İşyerinin bir bölümünde veya tamamında verilen durdurma kararına uymayarak durdurulan işe devam ettirilmesi 10.000 Türk Lirası
MADDE 25 - İşin durdurulması 25/6 İşin durdurulması sebebiyle işsiz kalan çalışanlara ücretlerinin ödenmemesi veya uygun başka iş verilmemesi 1.000 Türk Lirası / ihlale uğrayan her çalışan için
MADDE 25 - İşin durdurulması 25/6 İşin durdurulması sebebiyle işsiz kalan çalışanlara ücretlerinin ödenmemesi veya uygun başka iş verilmemesi 1.000 Türk Lirası / her ay (Aykırılığın devamı halinde)
MADDE 29 - Güvenlik raporu veya büyük kaza önleme politika belgesi 29 Önleme Politika Belgesinin hazırlanmaması 50.000 Türk Lirası
MADDE 29 - Güvenlik raporu veya büyük kaza önleme politika belgesi 29 Belgeyi Bakanlığa sunmadan işyerinin faaliyete geçirilmesi 80.000 Türk Lirası
MADDE 29 - Güvenlik raporu veya büyük kaza önleme politika belgesi 29 İşletilmesine izin verilmeyen işyerinin faaliyete geçirilmesi 80.000 Türk Lirası
MADDE 29 - Güvenlik raporu veya büyük kaza önleme politika belgesi 29 Durdurulan işyerinde faaliyete devam edilmesi 80.000 Türk Lirası
Madde 30 - İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çeşitli yönetmelikler 30 30 uncu madde de öngörülen yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edilmesi 1.000 Türk Lirası / her hüküm için
Madde 30 - İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çeşitli yönetmelikler 30 30 uncu madde de öngörülen yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edilmesi 1.000 Türk Lirası / her hüküm için